Opći uvjeti i odredbe

Definicije

Nositelj: Nositelj je fizička ili pravna osoba koja ima zakonitu kontrolu nad poslovnom tajnom.

Primatelj: Primatelj je fizička ili pravna osoba kojoj se otkriva poslovna tajna. Primatelj nema kontrolu nad poslovnom tajnom i nema pravo koristiti ili otkrivati poslovnu tajnu protivnu sporazumu. Otkrivanjem poslovne tajne primatelj ne postaje vlasnik u smislu gore navedene definicije.

Poslovna tajna: Znači materijali, sadržaj ili osobni podaci povezani s tečajem.

Otkrivanje: Znači otvaranje poslovnih tajni trećoj strani. Otkrivanje ne znači publicitet.

1. Povjerljive informacije

1.1. Nositelj je fizička ili pravna osoba koja ima kontrolu nad poslovnom tajnom. Primatelj je svaka fizička ili pravna osoba kojoj se otkriva poslovna tajna.

Primatelj nema kontrolu nad poslovnom tajnom i nema pravo koristiti ili otkriti poslovnu tajnu suprotno sporazumu. Otkrivanje znači otvaranje poslovnih tajni trećoj strani. Otkrivanje ne znači publicitet.

1.2 Povjerljive informacije u smislu ovog ugovora su sve informacije (bilo da su pisane, elektroničke, usmene, digitalno utjelovljene ili u bilo kojem drugom obliku) koje je vlasnik otkrio primatelju ili društvu povezanom s primateljem u smislu §§ 15 i dalje Njemačkog zakona o dioničkim društvima (AktG) u gore navedenu svrhu. Povjerljive informacije posebno uključuju:

1.2.1 Poslovne tajne, proizvodi, proizvodni procesi, znanje, izumi, poslovni odnosi, poslovne strategije, poslovni planovi, financijsko planiranje, kadrovska pitanja, digitalno utjelovljene informacije (podaci), analogni i digitalni osobni podaci;

1.2.2. Svi dokumenti i informacije nositelja koji podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama povjerljivosti i koji su označeni kao povjerljivi ili se smatraju povjerljivima u skladu s prirodom informacija ili okolnostima prijenosa;

1.2.3 postojanje ovog Sporazuma i njegov sadržaj.

1.3. Povjerljive informacije nisu takve informacije,

1.3.1. koji su bili poznati ili općenito dostupni javnosti prije obavijesti ili primopredaje od strane nositelja ili koji to postaju kasnije bez kršenja bilo kakve obveze povjerljivosti;

1.3.2. koji su očito bili poznati primatelju prije nego što ga je objavio nositelj i bez kršenja obveze povjerljivosti;

1.3.3 dobiven od primatelja bez upotrebe ili upućivanja na povjerljive informacije od samog Vlasnika; ili

1.3.4 koje primatelj preda od ovlaštene treće osobe bez kršenja obveze povjerljivosti, ili

biti dostupna.

2. Obaveze povjerljivosti

Primatelj se obavezuje:

2.1. tretirati povjerljive informacije kao strogo povjerljive i upotrebljavati ih samo u vezi sa svrhom;

2.2 otkriti povjerljive informacije samo onima koji se u tu svrhu oslanjaju na znanje o takvim informacijama, pod uvjetom da Primatelj osigura da njihovi predstavnici poštuju ovaj Ugovor kao da su i sami vezani ovim Ugovorom;

2.3. također osigurati povjerljive informacije odgovarajućim mjerama povjerljivosti od neovlaštenog pristupa trećih strana i pridržavati se zakonskih i ugovornih odredbi o zaštiti podataka pri obradi povjerljivih informacija. To uključuje i tehničke sigurnosne mjere prilagođene trenutačnom stanju tehnike (čl. 32 GDPR) i obvezu zaposlenika na povjerljivost i usklađenost sa zaštitom podataka (čl. 28 st. 3 lit.b) GDPR);

2.4. ako je primatelj obvezan primjenjivim zakonskim odredbama sudskih ili službenih naloga ili zbog relevantnih propisa burze otkriti dio ili sve povjerljive informacije, odmah u pisanom obliku obavijestiti imatelja (u mjeri u koju je to zakonski moguće i izvedivo) te uložiti sve razumne napore kako bi se opseg objave sveo na najmanju moguću mjeru i o tome bez odgode obavijestio nositelja. prema potrebi pružiti svu razumnu pomoć u traženju zaštite od otkrivanja svih ili dijela povjerljivih informacija.

3. Vraćanje ili brisanje povjerljivih informacija*

3.1. Na zahtjev vlasnika i najkasnije bez zahtjeva nakon postizanja svrhe opisane u preambuli, primatelj je dužan dostaviti sve povjerljive informacije, uključujući njihove kopije, u roku od

vratiti ili uništiti deset (10) radnih dana nakon primitka zahtjeva ili nakon završetka projekta (uključujući elektronički pohranjene povjerljive informacije), osim ako je to u suprotnosti s ugovorima ili zakonskim obvezama čuvanja dogovorenim s vlasnikom.

3.2. Uništavanje elektronički pohranjenih povjerljivih informacija odvija se potpunim i neopozivim brisanjem spisa ili nepovratnim uništenjem nosača podataka. U slučaju elektronički pohranjenih povjerljivih informacija, potpuno i neopozivo brisanje znači da se povjerljive informacije brišu tako da svaki pristup tim informacijama postane nemoguć, pri čemu se moraju koristiti posebni postupci brisanja ( npr. brisanjem") koji zadovoljavaju priznate standarde (npr. standardi Saveznog ureda za informacijsku sigurnost).

3.3 Iznimke od toga su, osim povjerljivih informacija, s obzirom na to da postoji obaveza zadržavanja u smislu odjeljka 3.1., povjerljive informacije čije uništavanje ili vraćanje tehnički nije moguće, jer su pohranjene u sigurnosnoj kopiji zbog automatiziranog elektroničkog sustava sigurnosnog kopiranja za sigurnosno kopiranje elektroničkih podataka; to uključuje i tehnički nužno zadržavanje glavnih podataka (broj osoblja ili kupaca), što je potrebno za uspostavljanje poveznice na arhivirane informacije.

3.4 Na zahtjev vlasnika, primatelj mora pisanim putem osigurati da je u potpunosti i neopozivo izbrisao sve povjerljive podatke u skladu s odredbama prethodnih stavaka i uputama vlasnika.

4. Vlasništvo nad povjerljivim informacijama

4.1 Ne dovodeći u pitanje prava koja ima u skladu s GeschGehG-om, vlasnik ima sva prava vlasništva, korištenja i iskorištavanja u pogledu povjerljivih informacija. Vlasnik zadržava isključivo pravo podnošenja zahtjeva za prava industrijskog vlasništva. Primatelj ne stječe nikakvo vlasništvo ili – osim korištenja u gore opisanu svrhu – druga prava korištenja povjerljivih informacija (posebno na znanje, patente koji se za njih primjenjuju ili im se dodjeljuju, autorska prava ili druga imovinska prava) na temelju ovog ugovora ili na drugi način zbog impliciranog ponašanja.

4.2 Primatelj se mora suzdržati od iskorištavanja ili oponašanja povjerljivih informacija na bilo koji način ekonomski izvan svrhe (posebno takozvanim "obrnutim inženjeringom"*) ili da ih treće strane iskorištavaju ili oponašaju, a posebno da na povjerljive informacije podnesu zahtjev za prava industrijskog vlasništva , posebno žigove, dizajne, patente ili modele komunalnih usluga.

5. Ugovorna kazna

Ako primatelj ili zaposlenik primatelja ili drugih osoba za koje je primatelj odgovoran u skladu s §§ 31,278, 831 BGB krši obaveze koje proizlaze iz ovog ugovora, stranke su suglasne oko isplate ugovorne kazne bez krivnje od strane primatelja vlasniku u odgovarajućem iznosu, pri čemu će vlasnik odrediti iznos po razumnom nahođenju u smislu § 315 BGB i prikladnosti ugovorne kazne u slučaju spora od strane nadležnog tijela. Sud se može preispitati.* Tvrdnja o daljnjoj šteti ostaje rezervirana.

6. Vrijeme trajanja

Ovaj ugovor stupa na snagu uz suglasnost primatelja. Raskid ovog sporazuma ne utječe na obavezu čuvanja tajnosti. Primjenjuje se i ako nije sklopljen daljnji ugovor u vezi sa svrhom.

7. Mjerodavno pravo i mjesto nadležnosti

Odredbe ovog sporazuma uređuju se u njihovoj provedbi i tumačenju njemačkim pravom do isključenja međunarodnog privatnog prava.

8. Konačne odredbe

8.1 Ovaj Sporazum predstavlja cjelostojni sporazum između stranaka i zamjenjuje sve prethodne sporazume u gore navedenu svrhu. Verbalni pomoćni sporazumi ne postoje. Izmjene i dopune ovog sporazuma, kao i raskidi, moraju se izvršiti u pisanom obliku, pri čemu elektronički pisani obrazac nije dovoljan. To vrijedi i za promjenu ili otkazivanje ove klauzule.

8.2. Ako je odredba ovog sporazuma nevažeća ili neprovediva, to ne utječe na valjanost preostalih odredaba. U tom slučaju stranke se obavezuju da će se na pravno dopušten način dogovoriti o učinkovitoj uredbi koja je najbliža sporazumu o ništetnom ili propuštajućim sporazumu.