Termeni și condiții generale

Definiții

Titular: Titularul este persoana fizică sau juridică care deține controlul legal asupra secretului comercial.

Destinatar: Destinatarul este persoana fizică sau juridică căreia îi este dezvăluit secretul comercial. Destinatarul nu are niciun control asupra secretului comercial și nu are dreptul de a utiliza sau de a dezvălui secretul comercial contrar acordului. Prin divulgarea secretului comercial, destinatarul nu devine proprietar în sensul definiției de mai sus.

Trade Secret: Înseamnă materiale, conținut sau date cu caracter personal legate de curs.

Dezvăluire: înseamnă deschiderea secretelor comerciale către o terță parte. Dezvăluirea nu înseamnă publicitate.

1. Informații confidențiale

1.1 Titularul este persoana fizică sau juridică care deține controlul asupra secretului comercial. Un destinatar este orice persoană fizică sau juridică căreia îi este dezvăluit secretul comercial. Cel

Destinatarul nu are niciun control asupra secretului comercial și nu are dreptul de a utiliza sau dezvălui secretul comercial contrar acordului. Divulgarea înseamnă deschiderea secretelor comerciale către o terță parte. Dezvăluirea nu înseamnă publicitate.

1.2 Informațiile confidențiale în sensul prezentului acord sunt toate informațiile (scrise, electronice, orale, încorporate digital sau sub orice altă formă) dezvăluite de proprietar destinatarului sau unei companii afiliate destinatarului în sensul §§ 15 și următoarele din Legea germană privind societățile pe acțiuni (AktG) în scopul menționat anterior. Informațiile confidențiale includ în special:

1.2.1 Secrete comerciale, produse, procese de fabricație, know-how, invenții, relații de afaceri, strategii de afaceri, planuri de afaceri, planificare financiară, aspecte legate de personal, informații (date) încorporate digital, date cu caracter personal analogice și digitale;

1.2.2 Orice documente și informații ale Titularului care fac obiectul unor măsuri tehnice și organizatorice de confidențialitate și care sunt marcate ca fiind confidențiale sau trebuie considerate confidențiale în funcție de natura informațiilor sau de circumstanțele transmiterii;

1.2.3 existența prezentului Acord și conținutul acestuia.

1.3 Nicio informație confidențială nu este o astfel de informație,

1.3.1 care au fost cunoscute sau în general accesibile publicului înainte de notificare sau predare de către Titular sau care devin astfel la o dată ulterioară, fără a încălca nicio obligație de confidențialitate;

1.3.2 care s-a dovedit că au fost cunoscute de destinatar înainte de divulgarea de către titular și fără încălcarea obligației de confidențialitate;

1.3.3 obținute de către Destinatar fără a utiliza sau a face referire la informații confidențiale de la Însuși Proprietarul; sau

1.3.4 pe care destinatarul le predă de la o terță parte autorizată fără a încălca obligația de confidențialitate sau

să fie accesibile.

2. Obligații de confidențialitate

Destinatarul se angajează:

2.1 să trateze informațiile confidențiale ca fiind strict confidențiale și să le utilizeze numai în legătură cu scopul;

2.2 să divulge Informațiile confidențiale numai acelor agenți care se bazează pe cunoașterea acestor informații în acest scop, cu condiția ca Destinatarul să se asigure că reprezentanții lor respectă prezentul Acord ca și cum ei înșiși ar fi obligați prin prezentul Acord;

2.3 să securizeze, de asemenea, informațiile confidențiale prin măsuri adecvate de confidențialitate împotriva accesului neautorizat al terților și să respecte dispozițiile legale și contractuale privind protecția datelor atunci când prelucrează informațiile confidențiale. Aceasta include, de asemenea, măsuri tehnice de securitate adaptate la stadiul actual al tehnologiei (art. 32 GDPR) și obligația angajaților de a păstra confidențialitatea și respectarea protecției datelor (art. 28 alin. 3 lit.b) GDPR);

2.4 în cazul în care destinatarul este obligat, prin dispozițiile legale aplicabile ale instanțelor judecătorești sau ale ordinelor oficiale sau ca urmare a reglementărilor relevante privind bursăa de valori, să divulge parțial sau toate informațiile confidențiale, să informeze imediat în scris titularul (în măsura în care acest lucru este posibil și posibil din punct de vedere juridic) și să depună toate eforturile rezonabile pentru a limita domeniul de aplicare al divulgării la un nivel minim și necesar pentru titular dacă este necesar, să furnizeze toată asistența rezonabilă prin care se solicită un ordin de protecție împotriva divulgării integrale sau parțiale a informațiilor confidențiale.

3. Returnarea sau ștergerea informațiilor confidențiale*

3.1 La cererea proprietarului și cel târziu la cerere după atingerea scopului descris în preambul, destinatarul este obligat să furnizeze toate informațiile confidențiale, inclusiv copii ale acestora, în termen de

să returneze sau să distrugă zece (10) zile lucrătoare de la primirea cererii sau după finalizarea proiectului (inclusiv informații confidențiale stocate electronic), cu excepția cazului în care acest lucru contravine acordurilor sau obligațiilor legale de păstrare convenite cu proprietarul.

3.2 Distrugerea informațiilor confidențiale stocate electronic are loc prin ștergerea completă și irevocabilă a fișierelor sau distrugerea iremediabilă a transportatorului de date. În cazul informațiilor confidențiale stocate electronic, ștergerea completă și irevocabilă înseamnă că informațiile confidențiale sunt șterse astfel încât orice acces la aceste informații să devină imposibil, prin care trebuie utilizate proceduri speciale de ștergere (e.B. prin "ștergere") care să respecte standardele recunoscute (de exemplu, standardele Oficiului Federal pentru Securitatea Informațiilor).

3.3 Excepții de la aceasta sunt – pe lângă informațiile confidențiale, cu privire la care există o obligație de păstrare în sensul secțiunii 3.1 – informații confidențiale a căror distrugere sau returnare nu este posibilă din punct de vedere tehnic, e.B. deoarece au fost stocate într-un fișier de rezervă datorită unui sistem automat de backup electronic pentru copierea de rezervă a datelor electronice; aceasta include, de asemenea, păstrarea necesară din punct de vedere tehnic a datelor principale (e.B. personal sau numere de client), care este necesară pentru a stabili o legătură cu informațiile arhivate.

3.4 La cererea Proprietarului, Destinatarul trebuie să se asigure în scris că a șters complet și irevocabil toate informațiile confidențiale în conformitate cu prevederile paragrafelor precedente și cu instrucțiunile Proprietarului.

4. Dreptul de proprietate asupra informațiilor confidențiale

4.1 Fără a aduce atingere drepturilor pe care le are în temeiul GeschGehG, proprietarul are toate drepturile de proprietate, utilizare și exploatare cu privire la informațiile confidențiale. Proprietarul își rezervă dreptul exclusiv de a solicita drepturi de proprietate industrială. Destinatarul nu dobândește niciun drept de proprietate sau – cu excepția utilizării în scopul descris mai sus – alte drepturi de utilizare a informațiilor confidențiale (în special la know-how, brevete solicitate sau acordate pe acestea, drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate) pe baza prezentului acord sau în alt mod din cauza comportamentului implicit.

4.2 Destinatarul trebuie să se abțină de la exploatarea sau imitarea informațiilor confidențiale în orice mod economic în afara scopului (în special prin intermediul așa-numitei "inginerie inversă"*) sau de la exploatarea sau imitarea acestora de către terți și, în special, de a solicita drepturi de proprietate industrială – în special mărci comerciale, desene sau modele industriale, brevete sau modele de utilitate – asupra informațiilor confidențiale.

5. Penalitate contractuală

În cazul în care destinatarul sau angajatul destinatarului sau al altor persoane pentru care destinatarul este responsabil în conformitate cu §§ 31, 278, 831 BGB încalcă obligațiile care decurg din prezentul acord, părțile convin asupra plății unei penalități contractuale fără culpă de către destinatar către proprietar într-o sumă adecvată, prin care proprietarul va determina suma la discreția sa rezonabilă în sensul § 315 BGB și caracterul adecvat al sancțiunii contractuale în cazul unui litigiu de către competent Instanța poate fi reexaminată.* Afirmația unor daune suplimentare rămâne rezervată.

6. Termen

Prezentul Acord va intra în vigoare cu acordul Destinatarului. Obligația de a păstra secretul nu va fi afectată de încetarea prezentului acord. De asemenea, se aplică în cazul în care nu se mai încheie niciun alt contract în legătură cu scopul.

7. Legea aplicabilă și locul jurisdicției

Dispozițiile prezentului acord sunt reglementate în punerea lor în aplicare și interpretarea lor de către dreptul german, cu excepția dreptului internațional privat.

8. Dispoziții finale

8.1 Prezentul Acord constituie întregul acord între părți și înlocuiește toate acordurile anterioare în scopul de mai sus. Nu există acorduri auxiliare verbale. Modificările și completările la prezentul acord, precum și rezilierile trebuie făcute în scris, prin care formularul electronic scris nu este suficient. Acest lucru se aplică, de asemenea, unei modificări sau anulări a acestei clauze.

8.2 În cazul în care o dispoziție din prezentul acord este sau devine invalidă sau inaplicabilă, acest lucru nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi. În acest caz, părțile se angajează să convină asupra unui regulament eficient care se apropie cel mai mult de acordul nul sau care lipsește din punct de vedere economic într-un mod permis de lege.